Traditionsschiff Ryvar

Eigner: Joachim Kowalski / Flensburg